Dystrybucja węgla

Informujemy, że od 22.11.2022 r. mieszkańcy Gminy Świerzno mogą składać wnioski na zakup węgla, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę. Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać:

Węgiel w preferencyjnej cenie na wskazanym składzie będą mogły zakupić osoby, które:

  1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
  2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
  3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku 2022 oraz 1,5 tony
    w 2023 roku.

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:

I transza – maksymalnie do 1,5 tony – do dnia 31 grudnia 2022 roku,

II transza – maksymalnie do 1,5 tony – od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Cena węgla dla naszych mieszkańców nie może przekroczyć 2000,00 zł.

Po dokonaniu weryfikacji wniosku, osoba która zostanie zakwalifikowana do zakupu  preferencyjnego paliwa stałego zostanie poinformowana o prawie do zakupu wnioskowanego sortymentu węgla.

Informacja o terminach i warunkach odbioru węgla przeznaczonego do zakupu preferencyjnego będzie na bieżąco udostępniana na stronie internetowej Gminy Świerzno.

Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla, z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.

Sprzedaż węgla prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z  o.o. w  Kamieniu Pomorskim, która w tym celu uruchomi skład przy ul. Szczecińskiej 2 . PGK będzie również świadczyło usługę transportu węgla do wyznaczonego przez kupującego miejsca za dodatkową opłatą. Możliwy jest też odbiór węgla transportem własnym.

UWAGA: Wcześniejsze zgłoszenie przez mieszkańców gminy  zapotrzebowania nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i pozytywna weryfikacja uprawnienia do nabycia węgla. 

 

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego:

  1. Wniosek-o-preferencyjny-zakup-paliwa-stalego-dla-gospodarstwa-domowego Gmina Świerzno.doc

ZASADY  ZAKUPU  WĘGLA  PO  PREFERENCYJNEJ  CENIE:

Mieszkaniec może złożyć jeden wniosek na jeden okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego (a więc w sumie dwa wnioski)

Wniosek na dany okres należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Świerzno lub drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym). 

Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy(nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację).  Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu: https://swierzno.pl/

Urząd Gminy Świerzno dokona weryfikacji wniosku i po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu lub e-mail) i ustali zasady zakupu.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.

Dostępność oraz termin odbioru węgla uzależnione będą od zapewnienia dostaw przez podmiot uprawniony do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego.

UWAGA !!! Jeżeli wniosek będzie dotyczył ilości węgla mniejszej niż 1,5 tony przypadającej na dany okres, nie będzie możliwości złożenia kolejnego wniosku na „pozostałą” część węgla z tego okresu. Wniosek może zostać złożony tylko raz.

 

 

 

 

 

 

 

Szacowanie zapotrzebowania na węgiel w preferencyjnych cenach

 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą, umożliwiającą dystrybucję węgla przez samorządy, Wójt Gminy Świerzno zwraca się z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla kamiennego. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych  w Gminie Świerzno na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji na terenie gminy.

Według ustawy do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, tj. w cenie maksymalnie 2.000 zł za tonę (nie licząc kosztów transportu pod wskazany adres), uprawnione będą gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek węglowy lub które nie złożyły wniosku o ten dodatek, ale w deklaracji składanej do ewidencji źródeł ciepła (CEEB) wskazały kocioł na paliwo stałe i węgiel jako opał. Maksymalna ilość węgla przypadająca na gospodarstwo domowe to 1,5 tony – do zakupienia do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony do zakupienia po 1.01.2023 r.

Ankietę, która stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępna jest  na stronie internetowej https://swierzno.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Świerzno, dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe należy składać osobiście lub drogą mailową na adres a.wolodzko@swierzno.pl lub ug@swierzno.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres zamieszkania oraz ilość węgla (nie więcej niż 1,5 tony).

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada br.

Ankieta do pobrania: Ankieta ws. zamówień węgla

Klauzula informacyjna 

 

 

       INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY ŚWIERZNO DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO.

 

 

„Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Świerzno ogłasza przystąpienie do zadania zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.”

Wójt Gminy Świerzno

/-/  Radosław Drozdowicz

 

Menu