Pomoc prawna

Powiat Kamieński w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) realizuje zadania o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Od roku 2019 udzielane może być również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, realizowane jest również zadanie z zakresu edukacji prawnej.

W punktach na terenie powiatu kamieńskiego w 2019 roku udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Na terenie powiatu kamieńskiego dostępne są dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim (72-400), ul. Wolińska 7B obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką. Drugi punkt mieści się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie (72-510), ul. Kolejowa 1 i prowadzenie jego powierzone zostało organizacji pozarządowej.

Od 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem – art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest:

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

POMOC PRAWNA POLEGA NA:

ZGODNIE Z ART. 3 USTAWY:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu,

2. wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłaczeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji

4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz o poinformowaniu o kosztach i ryzyku finansowym związanym ze skierowniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

OSOBY UPRAWNIONE

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelski przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej, po wcześniejszym umówienia wizyty w punkcie, za pośrednictwem telefonu:

tel. 91 38 23 120 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza si ę się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

HARMONOGRAM UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH PUNKT w KAMIENIU POMORSKIM

Menu