Pomoc prawna

Powiat Kamieński w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) realizuje zadania o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Od roku 2019 udzielane może być również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, realizowane jest również zadanie z zakresu edukacji prawnej.

POMOC PRAWNA POLEGA NA:

ZGODNIE Z ART. 3 USTAWY:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu,

2. wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji

4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz o poinformowaniu o kosztach i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

OSOBY UPRAWNIONE

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

ZAPISY I REJESTRACJA

tel. 91 38 24 106; 91 38 23 120; 91 38 23 928  (godz. 7:30- 15.30),

lub bezpośrednio na stronie: np.ms.gov.pl

 

Menu