PSZOK

Informujemy, że Mieszkańcy Gminy Świerzno mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zebrane selektywnie do:

 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), mieszczącego się w miejscowości Świerzno ( Zakład Komunalny- baza po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym)

PSZOK czynny jest:

w każdy poniedziałek w godz. 8:00-15:00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne wg określonych limitów, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Zgłoszenia przyjmuje pracownik Urzędu Gminy Świerzno
 
91 383 27 23 wew. 212.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady pochodzące z gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Świerzno takie jak:

1) papier;
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) zużyte opony (4 szt. na rok na gospodarstwo domowe);
6) przeterminowane leki;
7) chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe ( 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko oraz 7 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna);
11) świetlówki i żarówki;
12) odpady niebezpieczne;
13) tekstylia i odzież;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, a w szczególności igły i strzykawki;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe (500 kg).

 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 

1) odpady zawierające azbest,
2) szyby samochodowe,
3) szkło zbrojeniowe i hartowane,
4) zmieszane odpady komunalne,
5) części samochodów,
6) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
7) padłe zwierzęta.

 

Odpady należy dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych i przeładować do wskazanego przez pracownika kontenera.

 

Obsługa PSZOK prowadzi rejestr nieruchomości, z których zostały dostarczone odpady oraz ewidencję dostarczonych przez właścicieli nieruchomości odpadów, zbieranych i przekazywanych do zagospodarowania podmiotowi odbierającemu odpady.

 

PSZOK nie będzie przyjmował odpadów komunalnych od mieszkańców, jeżeli ich ilość wskazuje na pochodzenie ze źródeł innych, niż z nieruchomości zamieszkałych i gospodarstw domowych.

 

 

Pamiętaj!

Przy zakupie nowego urządzenia przedsiębiorca musi bezpłatnie przyjąć stary sprzęt takiego samego rodzaju. Jeśli kupujemy w sklepie np. żelazko, możemy oddać tam zepsute; zamawiając telewizor z dostawą do domu możemy jednocześnie zgłosić, że chcemy się pozbyć starego, a sprzedawca ma obowiązek zorganizować jego odbiór.

Menu